Menu Zamknij

Spadek Poznań

Najogólniej mówiąc spadek stanowi ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci, które przechodzą na jego następców prawnych tzw. spadkobierców w drodze dziedziczenia, czyli mówiąc prościej jest to wszystko to, co zgodnie z prawem można odziedziczyć po zmarłym. W polskim kodeksie cywilnym wskazuje się, że do spadku nie zalicza się praw ściśle związanych z osobą zmarłego (np. prawo do renty odszkodowawczej, roszczenie alimentacyjne, prawa wynikające z podlegania ubezpieczeniom społecznym itp.) oraz tych, które przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami (np. służebność osobista), czyli tego nie możemy odziedziczyć, gdyż byłoby to niezgodne z prawem. Nie można odziedziczyć też niemajątkowych praw rodzinnych wynikających z małżeństwa lub pokrewieństwa np. prawo żądania rozwodu, alimentów itp.

Jako przykładowe prawa, które wchodzą w skład spadku można wyróżnić: prawa rzeczowe tj. własność np. mieszkania, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka, zastaw, posiadanie, z zobowiązań można tu wyróżnić m.in. wierzytelności z umów i bezpodstawnego wzbogacenia. Z kolei obowiązki, które wchodzą w skład spadku to wszystkie obowiązki, których podmiotem był spadkodawca i obowiązki związane z dziedziczeniem.

Do spadku zalicza się także tzw. długi spadkowe, które powstały zarówno przed śmiercią bliskiej nam osoby (kredyty, pożyczki, konieczność wypłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę itp.) jak i już po jej śmierci- przeważnie dotyczy to kosztów pogrzebu, kosztów postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek, obowiązek wykonania zapisów i poleceń zawartych w testamencie itp.
Do praw i obowiązków spadkowych nie zalicza się tych, które nie mają charakteru prywatnoprawnego, majątkowego i są ściśle związane z osobą spadkodawcy.

Co ważne, spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia, a spadek otwiera się z kolei z chwilą śmierci spadkodawcy, zatem otwarcie spadku = śmierć spadkodawcy. Zatem spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy, od tego czasu wstępuje więc we wszystkie należące do spadku prawa i obowiązki.

Spadek Poznań

Jeśli szukają Państwo sprawdzonej Kancelarii do sprawy spadkowej w mieście Poznań, zapraszamy.
Jesteśmy do dyspozycji.